U bent hier

Studenten Gezinswetenschappen ​voor een inclusieve samenleving

Het is een bewogen jaar geweest voor studenten van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. Brussel was niet enkel de plaats waar zovelen vanuit heel Vlaanderen een dag per week les komen volgen om hun droom waar te maken (eindelijk dat diploma!), maar ook de plaats van de vluchtelingencrisis, van stakingen en betogingen en, helaas, van geweld. Wat gebeurt in onze maatschappij heeft een impact op gezinnen, en dus op studenten Gezinswetenschappen. We zien de actualiteit weerspiegeld in de thema’s van hun bachelorproeven. Hier volgt een beknopt overzicht van enkele boeiende en opvallende afstudeerwerken.
Wenst u meer informatie over één van deze bachelorproeven? Neem dan contact met ons op via info.hig@odisee.be.

Afrikaanse gezinnen op de vlucht

Verschillende studenten Gezinswetenschappen hebben in hun eindwerk aandacht besteed aan de begeleiding van vluchtelingen.

Damienne Mondonga heeft onderzocht hoe een afgestudeerde in Gezinswetenschappen kan helpen bij de integratie en het welzijn van een Congolees gezin. In haar bachelorproef ‘Congolese gezinnen in België na een politieke vlucht: gezinsgericht bouwen aan nieuwe kansen en perspectieven’ constateert ze dat Congolese ouders vaak opvoedingsondersteuning zoeken bij een Afrikaans platform omdat dit meer vertrouwen wekt dan het CLB en als meer cultuursensitief wordt ervaren. Ze ervaart hoe in menige Congolese vluchteling de diepe overtuiging leeft dat de vroegere koloniale mogendheid België de Congolezen onheus behandelt en racisme laat gedijen. Ze is ervan overtuigd dat men vanuit begeleidingswerk deze diepe beelden kan bereiken en er een nieuwe, positieve wending aan kan geven.
Begeleider: Patrick Meurs - Externe deskundige: Margot Lavent

Het gezin herenigen is de grootste droom van veel vluchtelingen. Maar eens weer samen, begint het verhaal pas echt. Traumatische ervaringen en soms langdurige scheidingen laten diepe sporen na in de partner- en ouder-kindrelatie. Mary Lamnteh bekijkt de vaak moeilijke ouder-kindrelatie na gezinshereniging en formuleert aanbevelingen voor hulpverleners in haar eindwerk ‘Opvoedingsproblemen in Afrikaanse gezinnen na gezinshereniging: hulpverlening in een multiculturele context en het belang van herstel’. Ze pleit er onder meer voor om gebruik te maken van de verhalen van families die je begeleidt, met oog voor de soms eigenzinnige manier waarop jongeren twee culturen met mekaar verbinden.
Begeleider: Hans Van Crombrugge - Externe deskundige: Margot Lavent

Afrikaanse jongeren hebben een manier nodig om de fragmenten van hun leven te kunnen verbinden tot een geheel, met de steun van hun ouders die hierin vaak extra begeleiding best kunnen gebruiken. De school kan een katalysator zijn, zeker bij jongeren en ouders die minder vlot de weg vinden naar formele hulp. In ‘Aan de slag met Afrikaanse jongeren en ouders in de school. Gezinnen en begeleidingsdiensten betrekken bij het opbouwen van veerkracht en identiteit’ werkt Johanna Vanquaillie verschillende methodes uit om jongeren te empoweren, leerkrachten bij te scholen en te sensibiliseren, en ouders actiever te betrekken bij wat er op school gebeurt. Laagdrempelig contact door schoolpoortwerkers en ‘mama-groepen’ of oudergroepen zijn manieren om ouders binnen de school een plaats te geven.
Begeleider: Patrick Meurs - Externe deskundige: Jamal El Boujddaini

De impact van het M-decreet op de jongere en zijn context

Elien Meire heeft het proces gevolgd van een jongere die in het kader van het M-decreet afgelopen schooljaar overschakelde van het buitengewoon onderwijs naar een reguliere beroepssecundaire richting. De ontvangende school had veel vragen over de haalbaarheid van de overstap en over de te volgen procedures. Bachelors Gezinswetenschappen kunnen als inclusiecoördinatoren en vertrouwenspersonen de brug maken tussen thuis en school. Elien heeft een brochure gemaakt over het M-decreet. Ze ontwikkelde ook een speelplaatsproject om tegemoet te komen aan de behoefte van de betrokken leerling aan een rustig plekje om op adem te komen.
Begeleider: Ann Vande Kerckhove - Externe deskundige: Jean Pierre Tavernier

Verder met jou in mijn hart. Leeftijdsspecifieke ondersteuning van jongeren in geval van verlies van een dierbare door suïcide.

Jongeren hebben nood aan leeftijdsspecifieke ondersteuning als nabestaande na zelfdoding, omdat zij omwille van hun ontwikkelingstaken een ander rouwproces doorlopen dan volwassenen. Lynn Van den Bossche heeft het praatspel ‘Verder met jou in mijn hart’ ontwikkeld, bedoeld voor gespreksgroepen van jongeren tussen 12 en 21 jaar die een dierbare verloren aan zelfdoding. Het bestaat uit vier themarondes waarbij o.a. gewerkt wordt met een quiz, foto’s, quotes en muziek. Bovendien krijgen de jongeren methodieken aangeleerd die kunnen helpen om tot rust te komen op moeilijke momenten. Zo kan het spel ook preventief werken wat betreft zelfdodingsgedachten of zelfs delinquentie. Werkgroep Verder zal in de toekomst aan de slag gaan met het praatspel in groepen voor jongeren tussen 15 en 21 jaar oud.
Begeleider: Marianne De Boodt - Externe deskundige: Kirsten Pauwels

Burn-out ten gevolge van stress in een nieuw samengesteld gezin

Als plusouder wil je er alles aan doen om van het nieuwe gezin een succesvol warm nest te maken. Maar de exen, de kinderen, de pluskinderen, de nieuwe partner, … hebben ook allemaal touwtjes in handen en trekken misschien een andere richting uit. Bij de plusouder kan dit ernstige fysieke en emotionele klachten tot gevolg hebben, en uitdraaien op een gezinsgerelateerde burn-out. Vooraf praten kan veel leed vermijden.

Kay Amys raadt in haar eindproef aan om dit te doen aan de hand van de ‘Checklist samenwonen, voor partners die allebei kinderen hebben’ van de Stichting Stiefmoeders Nederland. Daarin kun je op voorhand de verwachtingen van beide nieuwe partners wat betreft het huishouden, de financiën, de opvoeding van de kinderen… in kaart brengen.
Begeleider: Marianne De Boodt - Externe deskundige: Danny Verstraeten

Eigen Kracht-conferenties in de Geestelijke Gezondheidszorg: voldoende kracht van het netwerk?

In deze eindproef heeft Kristine Donche het over de wenselijkheid van het inzetten van Eigen Kracht-conferenties voor mensen met psychische problemen. Ze testte de methodiek, die het netwerk van de persoon in kwestie wil activeren en versterken, uit bij een alleenstaande vrouw met psychische problemen en ervaarde dat als een succes. Hulpverleners passen de methodiek nog maar weinig toe, misschien omdat ze te weinig geloof hebben in de eigen kracht van mensen met een psychisch probleem en hun netwerk? Of leven we in een te individualistische maatschappij? Dit eindwerk is daarom ook een pleidooi voor een meer inclusieve samenleving, waar mensen met psychische problemen als volwaardige burgers worden gezien.
Begeleider: Kristien Nys - Externe deskundige: Erik Peleman

Forgotten families – De vergeten slachtoffers van detentie

Justitie en Justitieel Welzijnswerk richten zich in hoofdzaak op de gedetineerden zelf, om bij hen de detentieschade te beperken en te zorgen voor een goede re-integratie na het uitzitten van hun straf. Nochtans hebben kinderen van gedetineerden een verhoogd risico op parentificatie, eenzaamheid en loyaliteitsconflicten. Ze ervaren een soort van rouwproces. Kindbezoeken in de gevangenis zijn een belangrijke tool om de ouder-kindrelatie te behouden of te versterken. Sigrid Van Damme pleit in haar bachelorproef voor meer kindbezoeken. Momenteel zijn gevangenissen verplicht om dit slechts eenmaal per maand te organiseren. Verder zouden kinderen vanaf een bepaalde leeftijd inspraak moeten hebben in de frequentie van hun bezoeken aan hun ouder. Ze vraagt ook aandacht voor de achterblijvende ouder en pleit ervoor om ook haar/hem te empoweren, te begeleiden naar een job of een opleiding en zo de financiële problemen van deze gezinnen te beperken of te voorkomen.
Begeleider: Younasse Assarrakh - Externe deskundige: Iman Kastit

De stille onmacht van het kind bij vechtscheiding

Een gezinsgerichte manier om een kind dat vastzit in de vechtscheiding van zijn ouders te ondersteunen, daarover gaat de bachelorproef van Lore Puttaert. De school is een goede plek om hieraan te werken, omdat kinderen daar, los van hun ouders, hun gevoelens kunnen uiten. Lore geeft concrete tips om gesprekken met de leerkracht en met klasgenoten over (v)echtscheiding op gang te trekken. Een Eigen Kracht-conferentie organiseren rond het kind zou ervoor kunnen zorgen dat het zich ondersteund voelt door zijn/haar familiaal en sociaal netwerk. Uitgangspunt moet zijn dat er ook bij een (v)echtscheiding liefde en verbondenheid blijft bestaan binnen het gezin, waaruit kan worden geput om het kind te beschermen.
Begeleider: Claire Wiewauters - Externe deskundige: Vanessa Maes

Floreren op de werkvloer met een autismespectrumstoornis

In onze competitieve maatschappij wordt van iedere burger verwacht dat hij/zij een plek verovert op de arbeidsmarkt. Benny Meersman heeft onderzocht hoe een specifieke bevolkingsgroep – jongeren met ASS en normale begaafdheid – dat voor elkaar krijgt. Op de werkvloer bepalen drie actoren het succes: de werknemers met ASS zelf, die nood hebben aan levenslange levensloopbegeleiding; de directe omkadering (collega’s, monitoren, begeleiders); en de bedrijfscultuur van de organisatie in kwestie. Meer openheid voor inclusief werken op maat, met oog voor diversiteit en een waarderende bedrijfscultuur, zijn cruciaal om een persoon met ASS te laten floreren op de werkvloer.
Begeleider: Ann De Martelaer - Externe deskundige: Pieter Jan Robijn

Meer weten over een van deze bachelorproeven? Neem dan contact op met ons via info.hig@odisee.be, wij verwijzen u door naar de student-auteur.
Odisee - Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136 - 1030 Brussel
02-240 68 40